ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။

ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။


Yangon Region Government / October 12, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမှတ် / အမည်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs