Labour & Employment

Document - 68 items


၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ

Publisher: Ministry of labour
Publication Date:
Page:27
Language:Myanmar

၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ

Publisher: အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
Publication Date:
Page:5
Language:Myanmar

၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်တမ်းယူခြင်း အက်ဥပဒေ

Publisher: အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
Publication Date:
Page:5
Language:Myanmar

၁၉၂၃ ခု၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအက်ဥပဒေ

Publisher: အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
Publication Date:
Page:30
Language:Myanmar

၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် နည်းဥပဒေများ

Publisher: အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
Publication Date:
Page:7
Language:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,