အချက်အလက်များ

၃၀၄ အချက်အလက်များ


    • သထုံသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝနှင့် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ


      • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Electricity and Energy
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 12-04-2018
      • စာမျက်နှာ :20
      • ဘာသာစကား : English
      • Download
    • Right of Way


      • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Electricity and Energy
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 12-04-2018
      • စာမျက်နှာ :13
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Electricity and Energy
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 12-04-2018
      • စာမျက်နှာ :7
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • လျှပ်စစ်ဥပဒေ


      • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Electricity and Energy
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 12-04-2018
      • စာမျက်နှာ :7
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download