Document

City Development

9 Documents


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမူကြမ်း


   • Publisher :မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Building Procedures


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 12-11-2018
   • Page :54
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Building Rules, Yangon City Development Committee


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 06-08-2014
   • Page :20
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • City Planning and Land Administration Laws & Regulations, Yangon City Development Committee


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 23-01-2017
   • Page :139
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • YCDC Laws (2018)


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 28-06-2018
   • Page :133
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဌာနများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Naypyidaw Development Committee Law


   • Publisher :Naypyidaw Development Committee
   • Publication Date : 29-12-2009
   • Page :6
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နည်းဥပဒေ


   • Publisher :ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 16-06-2018
   • Page :20
   • Language : English
   • Download