Information & Media

62 Documents


  • ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(SOP)


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 30-10-2018
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ငပလီမြို့ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 30-09-2018
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ကျိန္တလီမြို့ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 30-09-2018
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • မအီမြို့ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 30-09-2018
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ဂွမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 30-09-2018
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download