Document

Visas & Passports

5 Documents


  • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာစနစ်


   • Publisher :MIP
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :0
   • Language : English
   • Download
  • ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ခွင့်ပြုခြင်း


   • Publisher :MIP
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :0
   • Language : English
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံများ


   • Publisher :MIP
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :0
   • Language : English
   • Download