ဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေး

ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • Policies and Frameworks for Internet Exchange


   • Publisher :Posts and Telecommunications Department
   • Publication Date : 03-11-2020
   • Pages :5
   • Language : English
   • Download
  • Eligibility Criteria and Allocation Guidelinesfor Third Level .mm Domain Name


   • Publisher :ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 28-09-2020
   • Pages :13
   • Language : English
   • Download
  • Myanmar National Portal Project မိတ်ဆက်အကျဉ်း


   • Publisher :e-Government ဌာန
   • Publication Date : 27-09-2018
   • Pages :23
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း