ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

၄၀ အချက်အလက်များ


  • တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :9
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဟိုတယ် (သို့မဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :14
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :11
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Directives for Coastal Areas


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 04-07-2018
   • စာမျက်နှာ :8
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 17-09-2018
   • စာမျက်နှာ :14
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download