ကြေငြာချက်များ - ၂၇၉၅ ခု

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၇ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၇ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၆ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၆ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၅ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ( ၁၅ / ၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

Appointment and Assignment of Chairman of Nay Pyi Taw Council

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Chairman of Nay Pyi Taw Council

Appointment and Assignment of Chairman of UEC and members

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Chairman of UEC and members

Appointment and Assignment of Chairmen of Self-Administered Division and Zones

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Chairmen of Self-Administered Division and Zones

Appointment and Assignment of Chairmen of State/Region Administration Councils

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Chairmen of State/Region Administration Councils

Appointment and Assignment of Governor of the Central Bank

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Governor of the Central Bank

Appointment and Assignment of Union Ministers

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2021

Appointment and Assignment of Union Ministers