ဝန်ဆောင်မှုများ

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

PUM Netherlands အဖွဲ့အစည်းထံမှနည်းပညာ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရန် လျှောက်ထားပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating