အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၆ ခု


ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 16, 2016
စာမျက်နှာ:27
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သစ်တောနယ်မြေပြင်ပတွင် စိုက်ပျိုးထားသော သစ်တောသစ်ပင်များအား မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဖမ်းဆီးရမိသစ်/ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း/ သစ်စက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စျေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် မြို့နယ်အဆင့်/ ခရိုင်အဆင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ

သစ်တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 31, 2018
စာမျက်နှာ:61
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် သစ်မာနှစ်စဉ်တောထွက်စာရင်း

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဧရိယာစာရင်း

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 31, 2018
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:မြန်မာ