Documents

Document - 441 items


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:57
Language:Myanmar

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:113
Language:Myanmar

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:61
Language:Myanmar

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလထိ)

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:61
Language:Myanmar

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:112
Language:Myanmar

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ၊ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ(တတိယသုံးလပတ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:64
Language:Myanmar

နှစ်စဉ် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ- ၂၀၁၇ ခုနှစ်

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:88
Language:Myanmar

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (ပထမ သုံးလပတ် ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ-မတ်လ)

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:60
Language:Myanmar

ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှုအကူးအပြောင်းဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ- မတ်လ

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:192
Language:Myanmar

Report on Myanmar Labour Force Survey-2015

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:329
Language:English
HOT NEWS
January 4,