အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၈ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၂-၂၈၄၄၉၅၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mandalay.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ လမ်း(၃၀)၊ ၆၈x၇၀ လမ်းကြား၊ စုပေါင်းရုံးဝင်းအတွင်း၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၇-၂၀၂၅၉၇၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mon.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၄၃-၂၀၂၂၆၃၉၊ ၀၄၃-၂၂၉၆၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : rakhine.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ လမ်းမကြီးနှင့် မေယုလမ်းထောင့်၊ ဘောလုံးကွင်းရပ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၃၇၉၆၂၅၊ ၀၁-၃၇၇၈၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : yangon.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ အမှတ်-၁၀၁ ၊ ၁၀၃ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၁-၂၀၂၀၀၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : shan.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ရုံးကြီးလမ်းနှင့် သပြေလမ်းထောင့်၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၄၂- ၂၃၆၆၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ayeyarwady.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ မင်းကြီးအကွက်၊ အမှတ်-၄ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၃၄၃၀၂၆၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : constitutionaltribunal@myanmar8.gov.mm

လိပ်စာ : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၃၀၂၅၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : constitutionaltribunal@myanmar8.gov.mm

လိပ်စာ : ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ရုံးအဖွဲ့မှူးရုံး၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၃၀၂၄၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : constitutionaltribunal@myanmar8.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအဖွဲ့မှူးရုံး၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၀၄၃၁၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : uecommission@gmail.com

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၂)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၁၂၁၉၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mofa-myanmar@mofa.gov.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၉)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၁၂၃၅၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : pol-dept@mofa.gov.mm

လိပ်စာ : နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၉)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၁၂၃၄၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dgasean@gmail.com

လိပ်စာ : အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၉)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : မဟာဗျူဟာ၊ လေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၂၂၂၀၂၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : sstdept.mofa@gmail.com

လိပ်စာ : မဟာဗျူဟာ၊ လေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၉)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၁၂၃၉၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dgpromofa@myanmar.com.mm

လိပ်စာ : သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၉)၊ နေပြည်တော်။