အချက်အလက်များ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

၄၀ အချက်အလက်များ


  • မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-12-1990
   • စာမျက်နှာ :64
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 23-10-1993
   • စာမျက်နှာ :34
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • ပြည်ပခရီးစဉ် (Outbound Tour) ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :7
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး၊ လိုင်စင်ဒဏ်ကြေးနှင့် ဝန်ဆောင်ကြေးများသတ်မှတ်ခြင်း


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 30-04-2019
   • စာမျက်နှာ :7
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :4
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :9
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဟိုတယ် (သို့မဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :14
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-03-2019
   • စာမျက်နှာ :11
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Directives for Coastal Areas


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 04-07-2018
   • စာမျက်နှာ :8
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 17-09-2018
   • စာမျက်နှာ :14
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download