အချက်အလက်များ

ပို့ဆောင်ရေး

၂၇ အချက်အလက်များ


  • The Bills of Lading Act


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 11-04-1856
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 21-09-1925
   • စာမျက်နှာ :8
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • The Myanmar Merchant Shipping Act


   • ထုတ်ဝေသူ :The Government of the Union of Burma
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :130
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • The Myanmar Registration of Ships Act


   • ထုတ်ဝေသူ :The Union of Burma
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-01-1948
   • စာမျက်နှာ :8
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-05-2015
   • စာမျက်နှာ :40
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
  • ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-01-2014
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 03-03-2015
   • စာမျက်နှာ :22
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
  • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :The Union of Burma
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-02-1856
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • The Union of Myanmar Aircraft (Public Health) Rules 1946


   • ထုတ်ဝေသူ :State Law and Order Restoration Council
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-03-2010
   • စာမျက်နှာ :180
   • ဘာသာစကား : English
   • Download