ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

သမိုင်းကြောင်း

         ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေကြောင်းနှင့် မြို့ပြလေကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု ခွဲ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အထက်ပါ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းကာ ဌာနများကိုလည်း တိုးချဲ့၍ အောက်ပါ ဌာန များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

က) မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊

ခ ) ပြည်တွင်းလေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊

ဂ ) ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊

ဃ) ရေကြောင်းဌာန၊

င ) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊

စ ) မြို့ပြလေကြောင်းဌာန၊

ဆ) မိုးလေဝသဌာန၊

ဇ ) စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဌာန၊

ဈ) မြန်မာနိုင်ငံ ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊

ည) ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့၊

ထိုမှတဖန် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကော်ပိုရေးရှင်း အမည်များဖြင့် ပြောင်းလဲ၍လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန ကို လည်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍လည်းကောင်း ပြင်ဆင်၍ လုပ်ငန်း ဌာနပေါင်း (၁၇)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၂ခုနှစ် မတ်လ(၁၅) ရက်နေ့ တွင် ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်းကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၄/၉၂)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန(၃)ခု အဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၄)ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့စည်း(၅)ခု၊ ကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းဌာန(၁၀)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

က) ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန၊

ခ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

ဂ) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

ဃ) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊

င) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊

စ) ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊

ဆ) မြန်မာ့လေကြောင်း၊

ဇ) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း၊

ဈ) မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊

ည) ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၂)ခု၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း (၂)ခု၊ ကျောင်း(၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းဌာန(၅)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

က) ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊

ခ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

ဂ) မြန်မာ့မီးရထား၊

ဃ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊

င) ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၂)ခု၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့စည်း (၁)ခု၊ စုစုပေါင်းဌာန(၃)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃)ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

က) မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

ခ) ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

ဂ) မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

         ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၀/၉၉)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန မှ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန သို့ လွှဲပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အဝေးအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၀၂)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ သြဂုတ်လ(၁) ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ် ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် တိုးချဲ့ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂/၂၀၀၅)၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ် ရေကြောင်း ကောလိပ် အဆင့်သို့ အဆင့်မြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

      ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး၏ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၆)ရက် နေ့စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၅/ ၃- ၂/ နယက လမ်းညွှန်ချက်အရ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။

      ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၃/၂၀၁၂) ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန အား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အမည်ကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁၉/၂၀၁၅)မှ သဘောတူညီချက်အရ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း နည်းဥပဒေအား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၂၃၁/၂၀၁၅)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၀/၂၀၁၅) ဖြင့် မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင်ပစ္စည်းများအားလုံး နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် များကို မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း (မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်) သို့ လွှဲပြောင်း ဆက်ခံခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

       ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၅၉/၂၀၁၅)အရ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန အား ဖျက်သိမ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၇-၉-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၂၂၀/ ၂၅၂- အတွင်းဝန်/ အဖရ (၂၀၁၄) အရ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ( ၂ / ၂၀၁၅ ) အရ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအား ဖျက်သိမ်း၍၊ (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်း (၁၃၀) ဦးအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့ သွတ်သွင်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကျန်ဝန်ထမ်းများကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သို့ သွတ်သွင်း ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။

       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ( ၂ /၂၀၁၅ ) အရ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၉/၂၀၁၅) ဖြင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ မှ စတင်၍ တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်-

က) ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

ခ) သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

ဂ) မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

ဃ) မြန်မာ့ စာတိုက်လုပ်ငန်း

       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ် ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနတို့ အား ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအမည်ကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

       ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၂၀)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀-၇-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ပဆ-၁ / ဝထ (ဖွဲ့စည်းပုံ)/၂၀၂၀(၂၅၀)၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇၅/၂၀၂၀) အရ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန ကို ၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ အသစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒ

ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများကို နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့် တည်ဆဲလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအရလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်နေသည့် မူဝါဒများနှင့် ပေါင်းစပ်၍လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နေသောဝန်ကြီးဌာနများ၏ မူဝါဒများ နှင့် ချိန်ညှိ၍ အောက်ပါအတိုင်းရေးဆွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်-

က) လေကြောင်းနှင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးအတွက် လက်ရှိကျင့်သုံး နေသော နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွာရေးစနစ်များနှင့်အညီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ရုံး ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် တို့၏ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အတွက် နိုင်ငံခြားချေးငွေ၊ နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့များ ရယူ၍လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် J.V, BOT နှင့် PPP စနစ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သွားရေး။

ခ) ကုန်းလမ်းနှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ

၁) နိုင်ငံတော်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုလျက်ရှိ သည့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူတို့ အားထားနိုင်သည့် ရထားလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ရန်နှင့် ရထားမြေ အပါအဝင် မိမိစွမ်းအားစုများကို အသုံးပြုပြီး ရထားဝင်ငွေပိုမိုရရှိရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရများနှင့်ပေါင်းစပ်၍ ရထားလမ်း တစ်လျှောက်တွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအပါအဝင် ကဏ္ဍစုံ လုပ်ငန်းများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အထောက်အကူပြုသွားရေး၊

၂) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သော နိုင်ငံများမှ နည်းပညာများရယူ၍ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကို အာဆီယံ အဆင့်မီအောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး(Road Safety)အတွက် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းစေရေး၊

၃) နိုင်ငံတော်၏ ပို့ဆောင်၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွက် စိတ်ဓါတ်၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းကောင်းများဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးရေး။

ဂ) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်သမဂ္ဂ၏ စံသတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆောင်ရွက် စေခြင်းဖြင့် အများပြည်သူ၏ လူမှုစီးပွား အခြေအနေများ တိုးတက် လာစေရန်၊ e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊ စာပို့တိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ခေတ်မီ စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ အရည်အသွေးကို ပြည်သူလူထု ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရရှိအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြ ဒေသများအားလုံး ဖြန့်ကျက်သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် သင့်တင့်မျှတသော စျေးနှုန်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင် ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်မှု အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရေး။

ရည်မှန်းချက်

ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ရည်ရွယ်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ရည်ရွယ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် မူဝါဒများအပြင် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်အလိုက် ဦးစားပေး ကဏ္ဍများ၊ ဦးစားပေးဒေသများ၊ ဦးစားပေးအကြောင်းအရာများနှင့် ချိန်ညှိ၍ နှစ်အလိုက် ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလ အထိ ဤဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

က) လေကြောင်းနှင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ

၁) ရေကြောင်း/လေကြောင်းဖြင့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ပို့ဆောင်မှုကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးလျှက် ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအား နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်သည့်နှစ်စဉ် GDP-Growth Rate ထက် ပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၂) Efficient Transport Network System အား Demand and Supply Concept နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ထောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၃) ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍများတွင် အများပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း စနစ်အား အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေသော အခြေအနေ များနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၄) ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အစဉ်အမြဲ တိုးတက်နေစေရန် လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အရည်အချင်း ပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ရန်၊

၅) လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ မိမိရှာဖွေသည့် ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ပြန်လည်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ တင်ပြတောင်းခံ ဆောင်ရွက်ရန်၊

၆) လေယာဉ်များ/သင်္ဘောများ ဝယ်ယူ၊ တည်ဆောက်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်း/ လေယာဉ်ကွင်းများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ ပြုလုပ်သွားရန်၊

၇) ခေတ်မီသတင်းနည်းပညာနှင့် အတွေးအခေါ်များအသုံးပြု၍ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများဖြင့်အရည်အသွေးမီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တည်ဆောက်ရန်၊

၈) စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်သည့်စနစ်ဖြင့် အရည်အသွေးအာမခံ အကဲဖြတ်ခြင်း အား ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၉) လေယာဉ်/ရေယာဉ် မောင်းနှင်သူများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်အတန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုများ ဆောင်ရွက်သွား ရန်၊

၁၀) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်ရန် အတွက် မွမ်းမံသင်တန်းများ ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပို့ချ လေ့ကျင့်သွားရန်၊

၁၁) နိုင်ငံတကာသင်္ဘောလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော် သည့် နိုင်ငံသားများအား လိုအပ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သင်တန်း များ လေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပြီး အလုပ်အကိုင်တိုးမြှင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၁၂) နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နိုင်ငံသားများအား လေယာဉ်မောင်းသင်ကျောင်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး အလုပ်အကိုင် တိုးမြှင့် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

ခ) ကုန်းလမ်းနှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ

၁) နိုင်ငံတော်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍမှ ထိရောက်စွာ ပါဝင် အထောက်အကူပြုရန်၊

၂) လက်ဝယ်ရှိ လူ၊ ပစ္စည်းအစရှိသော စွမ်းအားစုများကို အကျိုးရှိဆုံး အသုံးပြု နိုင်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် စီမံ ဆောင်ရွက်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့ အားထားနိုင်သည့် ရထားလုပ်ငန်း တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်၊

၃) ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရထားမြေများကို အသုံးချ၍ နိုင်ငံတော်အတွက် ဝင်ငွေရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက် တစ်ချိန်တည်းတွင် ရထားလမ်း ဖြင့် ဆက်စပ် နေသော နေရာများပါ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် အထောက်အကူပြု နိုင်ရန်၊

၄) အဆင့်မြင့် ယာဉ်များဖြင့် အဝေးပြေး ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် အရန်ပစ္စည်းများ မွမ်းမံ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ယာဉ်များအား ပြုပြင်နိုင်သည့် ယာဉ်ပြင်သင်တန်း များ၊ ယာဉ်မောင်း သင်တန်းများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းသူများအတွက် ပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် BOT စနစ်ဖြင့် မြေငှားရမ်းရေး ဆောင်ရွက် ရန်၊

၅) အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်များကို စစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းများကို စစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးရန်၊

၆) လမ်းအသုံးပြုသူများ သွားလာမှု လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေး ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေး ကာကွယ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မော်တော်ယာဉ် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်း စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၇) လုပ်ငန်းလက်စွဲပါ လုပ်နည်းစနစ်များနှင့် တိုးတက်လာသော နည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရေး လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ လက်ဝယ်ရှိ စွမ်းအားစု များကို ထိရောက်စွာ ပေါင်းစပ်သုံးစွဲ စီမံခန့်ခွဲ၍ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ပြီး မြောက် အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင် နိုင်စေရန်နှင့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်အား သိမြင်နားလည်ပြီး ပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန် စေရန်။

ဂ ) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ

၁) နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းပညာများနှင့် အညီ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ဆောင်ရွက်စေပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ် အသုံးပြုခများ၊ လိုင်စင်ကြေးများ အပြည့်အဝ ကောက်ခံ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၂) ဆက်သွယ်ရေး စျေးကွက်အား ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် စျေးကွက်အဖြစ် တည်တံ့ စေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား အများပြည်သူမှ ထိုက်သင့် မျှတသော နှုန်းထားဖြင့် ရယူ သုံးစွဲနိုင်စေရန်၊

၃) ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ရယူသုံးစွဲသူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးရန်၊

၄) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန်၊

၅) နေရာဒေသမရွေး အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းခြင်း ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ထားရှိရန် နှင့် ယင်းရန်ပုံငွေကို အသုံးပြု နိုင်ရေး မူဝါဒရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၆) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အား မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၀% ကျော်အထိ လွှမ်းခြုံမှု ရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၇) နိုင်ငံတော်၏ ကန့်သတ် အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သည့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နံပါတ်များ၊ အီလက်ထရောနစ် လိပ်စာများအား အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံခန့်ခွဲရန်၊

၈) ပြည်သူများအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စာပို့တိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် စာပို့တိုက်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲသွားရန်၊

၉) e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၀) မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အသွင် ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၁၁) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအား“လူတိုင်းအတွက် မြန်မာ့စာတိုက်” ဟူသည့် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ပြည်သူများ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ချဲ့ထွင် ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၂) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကို ရယူသုံးစွဲပြီး၊ ခေတ်မီသည့် IT နည်းစနစ်များ အသုံးပြုပြီး အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအဖြစ် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်။

လုပ်ငန်းစဉ်

ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရ အသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိ၍ plan to budgeting နည်းစနစ်ဖြင့် ပြုစု တင်ပြအပ်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပြီး၊ အချို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ကာလတိုနှင့် ကာလရှည်များ၌သာ သိသာ ထင်ရှား ပေါ်လွင် နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ-

က) လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ

၁) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှ ဖြတ်ကျော်ပျံသန်း၊ ဆင်းသက် ရပ်နားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလေယာဉ် များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစွာ ပျံသန်းနိုင်ရေးနှင့် လိုရာခရီးသို့ လုံခြုံ ချောမွေ့စွာဖြင့် အချိန်မှန် သွားလာနိုင်ရေးကို အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ လေကြောင်းပျံသန်း မှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးနှင့် လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်ထား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည်၊

၂) လေဆိပ်သစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ လေဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် လေကြောင်းပညာသိပ္ပံ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၃) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘက် ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြု တင်ပြခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တာဝန်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ရေဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏တာဝန်ခံဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် သင်ကြားမှုများအား ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ပေး ထားသည့် လက်မှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြု ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ ရေယာဉ်များအား တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ မတော်တဆ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အထက် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ရေယာဉ်များ အငြင်းပွားမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များအား ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်း အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ရေကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ရေကြောင်း သင်္ဘောနှင့် ဆိပ်ကမ်းများ ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များ အား စီမံ ဆောင်ရွက်မည်၊

၄) မြန်မာနိုင်ငံ၏ Port State၊ Flag State နှင့် Coastal State ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေစောင့် အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Focal ဌာန အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်္ဘောသားများနှင့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် အကြား ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ကိစ္စများနှင့် အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမား စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏ သင်္ဘောများသို့ မှတ်ပုံတင် မြန်မာ သင်္ဘောသားများ သွားရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်္ဘောသားများအား အသုံးပြုသည့် (SRPB) လက်မှတ်များ ထုတ် ပေးခြင်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသွားရေယာဉ်များ ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့် ပညာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၅) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက မြစ်ကြီးများဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ မြစ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်များရှိ ရေလမ်းကြောင်းများတွင် ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်စေရေး၊ ရေယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ရေး၊ မြို့ရွာများ ရေတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရေး၊ စီမံကိန်းဝင် မြစ်ကူးတံတားကြီးများ ရေရှည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် မပြတ် စစ်ဆေးပေးရေး၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှု မပေါ်ပေါက်စေရေး၊ မြစ်ကြောင်းများ ရေအနက် မြင့်မားလာစေရေးနှင့် ရေယာဉ်များ ကုန်တင် အလေးချိန် တိုးတက်တင်ဆောင်သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိပါသည်၊

၆) ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ် ရေလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ချင်းတွင်းမြစ် ရေလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရေလမ်းကြောင်းများ ရေလမ်း ကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ သဲနုံး သယ်ယူ ပို့ချမှု တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား ရေရည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ထားသော ရေလမ်းထိန်း အဆောက်အဦများ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

၇) မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မိုးလေဝသ၊ ဇလ ဗေဒနှင့် မြေငလျင် ဆိုင်ရာ ကြိုတင် သတိပေးချက်များ၊ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အခြေအနေ သတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထိရောက် မှန်ကန်စွာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အလိုအလျောက်တိုင်းထွာနိုင်သော ခေတ်မီ စက် ကိရိယာများကို တိုးမြှင့် တပ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ကျင်းပခြင်း၊ ပြည်ပ သင်တန်းများသို့ စေလွှတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး မိုးလေဝသ၊ ဇလဗေဒ၊ မြေငလျင်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုဌာန များနှင့်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်၊

၈) ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး အနေဖြင့် ရေယာဉ်များနှင့် ခရီးသည်၊ ကုန်များ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ကုန်နှင့် ခရီးသည်များကို သယ်ယူရာတွင် လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်၊

၉) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်း အသီးသီးသို့ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးများ ကုန်များ သယ်ဆောင်ရန် အတွက် ဝင်/ထွက် သွားလာ ရာတွင် တိုတောင်းသော အချိန်ကာလအတွင်း ကုန်တင်ခြင်း၊ ကုန်ချ ခြင်း၊ တဆင့် လွှဲပြောင်း ကုန်များ လက်ခံပေးပို့ခြင်းများ စသည့် ကုန်ကိုင်တွယ်မှု လုပ်ငန်းများကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပြီး ဆိုက်ကပ်လာသည့် သင်္ဘောကြီးများ လျှင်မြန်စွာ ပြန်လည် ထွက်ခွာစေနိုင်ရန် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်း အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ဆိပ်ကမ်း တံတားများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုဖြင့် တည်ဆောက်မည့်/ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ဆိပ်ကမ်း တံတားများ အား သတ်မှတ် အချိန် ကာလအတွင်း အရည်အသွေးမီ ပြီးစီးနိုင်ရန် ကြီးကြပ် စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေကြောင်း ကုန်စည် (၉၀)% ကျော်ကို ကိုင်တွယ်လျက် ရှိပါသည်၊

၁၀) ဂျပန်နိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း မြေကွက်အမှတ် (၂၅၊၂၆) တွင် ကုန်သေတ္တာနှင့် အထွေထွေ ကုန်စည် ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း နိုင်ငံခြား ပင်လယ် ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဝင်/ထွက် ရာတွင် လိုအပ်သော ရေအနက် ရရှိရေး အတွက် အပြင်စည်းခုံ ရေလမ်းကြောင်းနှင့် အတွင်းစည်းခုံ ရေလမ်းကြောင်း အား သောင်တူးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မီးပြတိုက်များ အကြီးစား မွမ်းမံ ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင် အဆောက်အဦများ အကြီးစား မွမ်းမံခြင်းနှင့် ရေကာ တံတိုင်းနှင့် ရေထိန်းနံရံများ အကြီးစား မွမ်းမံခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

၁၁) မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ တိုးချဲ့ ပျံသန်းနိုင်ရေး၊ ATR လေယာဉ်များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း (MRO) အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ၊ အခြားဝင်ငွေ ရရှိ နိုင်ရန် လေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး၊ ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း ATR 72 600 လေယာဉ်(၇)စီး၊ ငှားရမ်း ပြေးဆွဲနေသော Embraer E 190 လေယာဉ်(၂)စီး၊ Boeing 737 လေယာဉ်(၄)စီး၊ Caravan 208 B လေယာဉ် (၂)စီးဖြင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ခရီးစဉ် များ ပျံသန်း ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လအတွင်း ပျံသန်းချိန် နာရီ ၁၂၀၄၈ ဖြင့် ခရီးသည် ၀.၄၀၂ သန်းနှင့် ကုန် တန်ချိန် ၈၈၀ တန် ရရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ATR လေယာဉ်များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် ပြည်ပတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် အသုံးစရိတ် လျော့နည်း သက်သာ ပြီး၊ အခြား လေကြောင်းလိုင်းများ/ လုပ်ငန်းများ၏ ATR လေယာဉ် များကိုပါ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေ တိုးတက် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ခရီး သည်နှင့် ကုန်စည်များ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ပျံသန်းနိုင်ရေး အတွက် လေယာဉ်မှူး၊ လေယာဉ်သား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်း များ၊ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများအား အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း များ၏ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လေ့ကျင့် သင်တန်း ပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၁၂) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ရေယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လွန်းတင် ပြင်ဆင်မည့် ရေယာဉ်များကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံလာသည့် ရေယာဉ် များအား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သံရည်ကျိုနှင့် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၁၃) မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်ဖွံဖြိုးမှု (HRD) သင်တန်းများ ဖြစ်သည့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်း ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ အချိန်ပြည့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များအား စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြား ပို့ချလျက် ရှိပြီး ဘာသာရပ်များအလိုက် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို တက္ကသိုလ် အစီအစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ တက္ကသိုလ် များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လည်းကောင်း အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ လက်ခံ သင်ကြားမှုအခြေအနေ မှာ အစီရင်ခံသည့် ကာလအထိ ဘွဲ့ကြို၊ မဟာဘွဲ့လွန် နှင့် ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဘာသာ ရပ် အလိုက် စာတွေ့ လက်တွေ့ များကို သင်ကြား ပို့ချနိုင်မည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ် (၁)ခု အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက် သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု အထောက်အကူ ပစ္စည်း များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်၊

၁၄) မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ် အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်မြဲ ဖြစ်သော ကုန်သွယ်ရေကြောင်း အရာရှိလောင်း သင်တန်းများ၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ အတွက် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ် ရေယာဉ် များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သူများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု တတ်မြောက်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ရေယာဉ် ဝန်ထမ်းကောင်းများ၊ ရေကြောင်းမျိုးဆက်သစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့် မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန် အတွက် ဆောင်ရွက်မည်။

ခ ) ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ

၁) ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အသစ် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေ၊ ကုန်းလမ်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ နည်းဥပဒေ ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်စုံ စာရင်းအင်း စနစ်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် စာရင်းအင်း အချက် အလက် များတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် မှတ်ပုံတင် ယာဉ်စာရင်းများ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စာရင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကယာဉ်လိုင်း ဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲမှု စာရင်း အား ကိန်းဂဏန်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေး ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များအား ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်စစ်ဆေးခြင်း၊ မီးခိုး ထွက်နှုန်းတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများနှင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအား ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဝင်ပေါက်များတွင် ဝင်ရောက် သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးအတွက် Operator Licence ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခရီးသွားယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင် ရွက်မည်၊

၂) လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စိစစ် အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ် (Road Safety Audit) အကြိမ်ရေ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင် ကျောင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လိုင်စင်များ တိုးမြှင့် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်များ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၃) ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းအနေဖြင့် ကျောင်းရှိ နည်းပြများ၊ ဝန်ထမ်း များနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများကို နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက် မြင့်မားရေး၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ခံယူချက် တည့်မတ် မှန်ကန် စေရေးအတွက် ဦးတည် ရည်မှန်း လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ စာတွေ့ သာမက လက်တွေ့ နယ်ပယ်၌ပါ နှံ့စပ် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဆက်စပ်သော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ သင်တန်း များသို့ သွားရောက် လေ့လာ လေ့ကျင့် သင်ယူစေခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင် လမ်းညွှန်မှု ခံယူ၍ ဖွင့်လှစ် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်း များကို အခြေခံ၊ မွမ်းမံနှင့် ဉာဏ်သစ်လောင်း ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခြင်း၊ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မားရေး အတွက် ပြည်ပသို့ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရေး နောက်တွဲပါ (၂၂) ဘီး ယာဉ်များ မောင်းနှင်နိုင်မည့် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်ပြင်၊ ဂဟေ လျှပ်စစ် အခြေခံသင်တန်းများ Public သို့ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေး စည်းရုံး ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ဌာနတွင်း မွမ်းမံ သင်တန်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ သင်တန်းများ စေလွှတ်၍ ကျောင်း၏ Capacity ကို မြှင့်တင် တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်၊

၄) မြန်မာ့မီးရထား အနေဖြင့် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် စက်ခေါင်း သစ် ဆောက်လုပ်ရေး စက်ရုံနှင့် လူစီး တွဲသစ်၊ ကုန် တွဲသစ် တည်ဆောက်ရေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အတိုးမဲ့ ချေးငွေဖြင့် စက်ခေါင်း (၆) ခေါင်း (သို့မဟုတ်) လူစီးတွဲ (၃၀) တွဲ ဝယ်ယူခြင်း၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံချေးငွေဖြင့် ဒီဇယ် စက်ခေါင်းများ၊ စက်ပစ္စည်း များနှင့် သံလမ်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စက်ယန္တရားများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကိုရီးယားချေးငွေ (EDCF Loan) ဖြင့် ပထမ အကြိမ် လူစီးတွဲ (၁၀၀) ဝယ်ယူခြင်း၊ ရန်ကုန်-ပြွန်တံဆာ လမ်းပိုင်း Operation Control Center (OCC) နှင့် Safety equipment များ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း(ဂျပန် ODA Loan)၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထားလမ်း တစ်လျှောက် ရထား ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း(ဂျပန် ODA Loan)၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ODA ချေးငွေဖြင့် ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (အဆင့်-၁)တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် DEMU (၂၄)စီး ဝယ်ယူခြင်း ၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန် DEMU (၆၆) စီး ဝယ်ယူခြင်း (ဂျပန် ODA Loan)၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ် စက်ခေါင်း စွမ်းအားမြှင့် ပြင်ဆင် ခြင်း(KFW) ၊ ဒိုက်ဦးဘူတာမှ ရန်ကုန်ဘူတာ အထိ Soft Switch Telephone တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်၊

၅) CCTV တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း (ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနား)၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (ကိုရီးယား ချေးငွေ)၊ ပဲခူး- မော်လမြိုင်-ရေး လမ်းပိုင်း အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်- ပြည် လမ်းပိုင်းတွင် အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ်တွင် ဗဟိုမှ ရထား ထိန်းချုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တပ်ဆင်ခြင်း(CTC)၊ နေပြည်တော် ဘူတာ၊ ရွာသာကြီး ဘူတာ၊ မြစ်ငယ် ကုန်းတွင်းဆိပ် (Dry Port) တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အင်းစိန် ဒီဇယ် စက်ခေါင်းစက်ရုံ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ပြီး ရထားလမ်းသစ်များ ဖြစ်သည့် ကြံခင်း-ပခုက္ကူ၊ ပျော်ဘွယ်- နတ်မောက်- မကွေး၊ မင်းဘူး- အမ်း- စစ်တွေ ရထား လမ်းပိုင်းများ ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်း၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး၊ မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား၊ ပဲခူး- မုတ္တမ- မော်လမြိုင်- ရေး- ထားဝယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည်၊ ရွာထောင်- မုံရွာ၊ သာစည်- ရွှေညောင်၊ ပုသိမ်- ဟင်္သာတ- ကြံခင်းနှင့် ပြည်- အောင်လံ- ဆတ်သွား- တောင်တွင်းကြီး- ပုဂံ ရထားလမ်း၊ ဒိုက်ဦး- စစ်တောင်း ရထားလမ်း အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း နှင့် အင်းစိန် ကားလမ်းကူး ခုံးကျော် တံတား၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်းရှိ ကားလမ်းကူး ခုံးကျော် တံတား တည်ဆောက်ခြင်း (၁)စင်းနှင့် ဆူးလေ ခုံးကျော်တံတား ၊ အလုံလမ်း ခုံးကျော်တံတား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရေတွင်း ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ပဲခူး- မုတ္တမ- မော်လမြိုင်- ရေး- ထားဝယ် ရထား လမ်းပိုင်းတွင် တံတား (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တံတားကြီး/ ငယ်များ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းအတွက် မြေယာ လျော်ကြေး ပေးချေခြင်း၊ နေအိမ် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ လုပ်ငန်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြောင့်ပျက်စီးမှု များအား အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားများ အကြီးစား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လမ်းခင်း သစ်သား ဇလီဖားတုံးများ ဝယ်ယူခြင်း၊ လမ်းခင်းကျောက် ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ် ဇလီဖား စက်ရုံများမှ ကွန်ကရစ် ဇလီဖားများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး တပ်ဆင်ခြင်း၊ စက် ပစ္စည်း များ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် စက်ခေါင်းတွဲများ တည်ဆောက် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း များအား ဆောင်ရွက်မည်၊

၆) ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးသည် BRT စနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးမှ ယာဉ်လိုင်း (၂) လိုင်း ပြေးဆွဲ နိုင်ရေးအတွက် အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အငှားယာဉ်ဌာနအား ယာဉ်သစ်များ ဖြည့်ဆည်းပြီး အဆင့်မီသောTAXI ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်။ အင်ဂျင် နီယာဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး၊ ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့နည်း ပပျောက်စေရေးတို့ အတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သိရှိ လာစေရန် ယာဉ်မောင်း သင်တန်း၊ ဆိုင်ကယ်စီး သင်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့် (ခရီးသည်/ ကုန်တင်) ယာဉ်ကြီးမောင်း သင်တန်းကျောင်းများအား တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်မည်၊

၇) CJ Korea Express RT Myanmar Co., Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်တင် ယာဉ်သစ်များ ဖြည့်ဆည်းပြီး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း များအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး Sunchang Global Pte., Ltd နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း၍ စက်ယန္တရား ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်၍ JV/BOT လုပ်ငန်းများမှ ယာဉ်သစ်များ ရရှိရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိရေး ဆောင်ရွက်မည်၊

၈) ထို့အပြင် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ချေးငွေ အကူအညီရယူပြီး ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်၍ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း များအား ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများနှင့် ချိတ်ဆက် ပို့ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်။

( ဂ ) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ

၁) ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် လှိုင်းနှုန်း နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ် ပေါ် စေရေး အတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော တိုင်းတာရေး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လိုင်စင် ရရှိသူများ အနေဖြင့် လိုင်စင်ပါ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် QoS နှင့် Service Coverage ဆိုင်ရာ Drive Test များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူ အကျိုးငှာ နေရာ ဒေသ မရွေး အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Pilot Project များ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲခြင်း၊ လှိုင်းနှုန်း အသုံးပြုခများ၊ နံပါတ်စဉ် အသုံးပြုခများ၊ လိုင်စင် ဆိုင်ရာ အခ ကြေးငွေများ အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော အကြံပေးများ ခေါ်ယူခြင်း၊ Capacity Building ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးတွင်း လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ရုံးတွင်း ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက် တည်ဆောက်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူများမှ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်များအား သိရှိနိုင်ရေး၊ သက်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်များ လျှောက်ထား နိုင်ရေး တို့အတွက် website အသစ် ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်၊

၂) သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် e-Government လုပ်ငန်းများ အကျိုး ရှိရှိ ထိရောက် အောင်မြင် စေရန် အရေးပါသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များအား စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက ်စေရန် စီမံ ခန့်ခွဲမှုနှင့် ICT နည်းပညာများကို သင်ကြား ပို့ချပေးခြင်း၊ အမျိုးသား စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၌ Digital Government Strategy အား ချမှတ်၍ e-Government စနစ်များအား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပင်မ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းနှင့် Data ID Card System ၊ Digital Government Strategy၊ e-Government စနစ်အား လုံခြုံ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်၊

၃) National Cyber Security Center သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ Incident Handling System တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Information Security and Digital Analysis Lab တည်ဆောက်ခြင်း၊ Information Security Management System တပ်ဆင်ခြင်း၊ Network Security and Analyzer တပ်ဆင်ခြင်း၊ တိုးတက် များပြားလာမည့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ် များအား အမျိုးသား အဆင့်သို့ ဟန်ချက် ညီစွာ ပေါင်းစပ် အဆင့်မြှင့်တင် ပေးနိုင် ရန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် သတင်း အချက်အလက် ဗဟိုဌာနကြီး ဖြစ်သော (GIDC) Government Integrated Data Center အား တည်ဆောက်ခြင်း၊ အစိုးရဌာနများသို့ လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက် ပေးနေ သော ICT Infrastructure (Network, Data Centers, IACs,etc..) များနှင့် Common/ Share Application များ (CSID, EDMS, GPMS, Video Conferencing, Email, Website, Portal, etc…) လုပ်ငန်းများ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများဝယ်ယူခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တု စနစ် တည်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်၊

၄) မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းများ အရည် အသွေး ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် လက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီ MSAN အိတ်ချိန်း များဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ မိုဘိုင်း စခန်းများကို ကျေးလက် ဒေသများသို့ပါ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက် နိုင်ရေး အပြင် သုံးစွဲသူ အရေအတွက် ပိုမို သုံးစွဲနိုင်ရေး အတွက်ပါ တိုးချဲ့ တည်ဆောက် သွားရန်၊ အရန်ပင်မ ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ဆက်ကြောင်းများ တိုးချဲ့ တည်ဆောက် သွားရန်၊ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မြို့ကြီးများတွင် LTE စနစ်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားရန်၊ ဖိုင်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် တို့အပြင် အခြားမြို့ကြီးများ တွင်လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်း၍ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် FTTH ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် သွားရန်၊ နှစ်စဉ် တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲသူ တိုးတက် လာစေရန် အတွက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော အစီအစဉ်များ၊ နှုန်းထား အသစ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် သွားရန်၊ မိုဘိုင်း Money ဝန်ဆောင်မှု ကို ဆောင်ရွက် သွားရန်၊ လက်ရှိ သုံးစွဲသူများ ဆက်လက် တည်တံ့စေရေးနှင့် လျော့နည်း မသွားစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မည်၊

၅) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း အနေဖြင့် မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်းအား သုံးစွဲသူ ပြည်သူအများ သင့်တင့် မျှတသည့် စျေးနှုန်းဖြင့် ခေတ်မီ IT နည်းစနစ်များ အသုံးပြု၍ စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ အရည် အသွေးကို အခြေပြုသော စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်စေရေး ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ဆောင် မှု ကောင်းများ ပေးနိုင်ရေး လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်၊ စိတ်ဓါတ်များ ပြုပြင် လေ့ကျင့်ပေးရန်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ပေးရန်၊ Online Shopping လုပ်ငန်း များအတွက် ပေးဝေခြင်းနှင့် ငွေကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် Laptop, Delivery Monitoring System နှင့် Label Printer များ တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်၍ သမိုင်းဝင်တံဆိပ်ခေါင်းများ ရေရှည် တည်တံ့ နိုင်စေရေး အတွက် စနစ်တကျထားရှိရန် တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင်တွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်မည်။

ဝန်ကြီးဌာနဆောင်ပုဒ်

“ပို့ဆောင်ဆက်သွယ် ပြည်ကျိုးရွယ်

“TRANSPORT AND COMMUNICATIONS FOR NATIONAL INTEREST”

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါ ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၉)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

 

( ၁ )  ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

( ၂ )  လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၃ )  ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

( ၄ )  ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

( ၅ )  မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၆ )  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၇ )  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

( ၈ )  သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

( ၉ )  မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

( ၁၀)  ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

(၁၁)  မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

(၁၂)  မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

(၁၃)  မြန်မာ့မီးရထား

(၁၄)  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး

(၁၅)  မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

(၁၆)  မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

(၁၇)  မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

(၁၈)  မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

(၁၉)  ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း

 

 

Website လိပ်စာ

www.motc.gov.mm

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

(၁) ပြင်ပ ယာဉ်ငယ်မောင်း/ ယာဉ်ကြီးမောင်း/ ယာဉ်ပြင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်

(၂) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

(၃) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ Online Shopping လုပ်ငန်းများအတွက် ပေးဝေခြင်းနှင့်ငွေကောက်ခံပေးခြင်း (ePost) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(၄) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

(၅) လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်

(၆) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

(၇) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက် အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် လျှောက်ထားခြင်း

(၈) ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့်(၃)လက်မှတ်ရရှိရန် လိုအပ်သော ပင်လယ်ပြင် လက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု မှတ်တမ်းစာအုပ် ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

(၉) မိုးလေဝသသတင်းများထုတ်ပြန်ခြင်း

(၁၀) ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း