အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တာဝန်ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၅ (၂) / ၈ / သမ္မတရုံးဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံ၊ ဘင်းမ်စတက်၊ မဲခေါင်ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်စသော ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးများကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကိုယ်စား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ဆက်လက် ပူးတွဲ ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းမှု

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ထမ်းသစ်များဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းမပြုဘဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိုးအကာတစ်ခုအောက်၌ပင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ အောက်ဖော်ပြပါဌာနများမှ ပူးတွဲတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်-

ဝန်ကြီးရုံး

စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာဦးစီးဌာန

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန